Коментарі відключені


Метою природоохоронної діяльності в будівництві є нормалізація умов

Життєдіяльності населення і поліпшення стану природно-територіальних комплексів

України, що перебувають у кризовому екологічному стані.

Для формування переліку завдань конкретних програм необхідно провести екологічний аудит кризових територій України, визначити комплекс екологічних вимог до містобудівних заходів з метою досягнення контрольних рівнів стану довкілля.

Для розв'язання цих завдань необхідно:

А) провести екологічний аудит кризових територій України, що включає визначення

Контрольних рівнів забруднення територій, які є нормами для територій на найближчі

1 - 3 роки, та можливість їх реального досягнення, першочергове проведення екоаудиту у високоурбанізованих районах і містах;

Б) розробити містобудівні заходи, спрямовані на виведення територій з кризового стану:

· провести екоаудит з урахуванням зміни структури землекористування у напрямі збільшення територій національних природних парків, зон рекреації;

· визначити комплекс містобудівних заходів для досягнення контрольних рівнів стану довкілля;

В) вжити заходів щодо ресурсозбереження:

· обмежити використання природних корисних копалин, потреба в яких може бути

Задоволена в результаті використання вторинних та поновлюваних ресурсів;

Розробити і впровадити програми створення та виробництва нових ресурсозберігаючих будівельних матеріалів і конструкцій;

Г) вжити заходів щодо запобігання викидам і скидам забруднюючих речовин:

· розробити комплексні програми впровадження безвідходних та екологічно безпечних технологій;

· розробити і впровадити мобільну, легку, екологічно безпечну та низькоенергоємну будівельну техніку та механізований інструмент;

д) розробити і втілити архітектурно-планувальні заходи, заходи захисту окремих

Об'єктів, заходи переорієнтування інфраструктури територій:

· вирішити питання першочергової деконцентрації прийняття рішень в екологічному,

Економічному і планувальному аспектах;

ж) розробити заходи щодо запобігання наслідкам аварійних ситуацій та їх усунення у місцях з підвищеною щільністю населення.

Найнебезпечнішою в екологічному аспекті галуззю промисловості будівельних матеріалів залишається цементна промисловість, підприємства якої найбільше забруднюють довкілля. Тому треба створити спеціальну програму істотного зменшення впливу підприємств з виробництва цементу на довкілля.