Коментарі відключені


Створення і забезпечення умов функціонування системи безпечного поводження з радіоактивними відходами вимагає:

· доробки або часткового перегляду нормативно-правової бази в частині, що стосується забезпечення екологічної безпеки;

· науково-технічного обгрунтування безпеки поводження з РАВ з точки зору дотримання екологічних нормативів з моменту утворення РАВ до остаточного захоронення;

· розроблення наукових засад для вибору варіантів остаточного захоронення РАВ.

Забезпечення екологічної безпеки під час поводження з РАВ має

Складатися з:

· планування (наукове обгрунтування екологічної безпеки поводження з РАВ,

Прийняття законодавчих актів та нормативів, розроблення національних програм);

· забезпечення екологічної безпеки на всіх стадіях поводження з РАВ до захоронення(збирання, сортування і переробка РАВ, кондиціювання і контейнеризація, проміжне зберігання, транспортування), оцінка шкідливого впливу об'єктів з РАВ на довкілля та запобігання йому;

· розроблення науково обгрунтованих підходів до екологічної безпеки приповерхневого і глибокого геологічного захоронення( вибір ділянок та одержання вихідних даних; прогноз міграції радіонуклідів у геосфері та біосфері, оцінка впливу на довкілля, створення систем моніторингу);

Зняття з експлуатації ядерних об'єктів та відновлення навколишнього природного середовища(енергетичні та дослідницькі реактори, підприємства ядерного паливного циклу тощо, оцінка впливу на довкілля, його відновлення).

Пріоритетні завдання радіаційної безпеки

А) розробка заходів щодо забезпечення радіаційного захисту населення України.

б) розробка заходів щодо забезпечення радіаційного захисту населення України у зв'язку з Чорнобильською катастрофою.

в) зменшення радіаційного навантаження на населення України від природних джерел іонізуючого випромінювання.

Г) створення системи радіаційного моніторингу.

Радіаційний стан в Україні формується під впливом підприємств ядерно-паливного циклу (уранодобувна і уранопереробна промисловість та АЕС), об'єкта Укриття, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, підприємств нафто-, газо - та вугільнодобувної промисловості, а також наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

З точки зору радіаційної безпеки районами посиленого контролю мають стати регіони розташування атомних електростанцій та інших радіаційно небезпечних об'єктів.