Коментарі відключені


Напружена екологічна ситуація у багатьох районах і містах

Країни свідчить про те, що незважаючи на посилення останнім часом

Уваги до цих питань і значні витрати на їх вирішення, вжиті заходи

Не досить ефективні і не зумовлюють змін у тенденції погіршення

Стану довкілля. Структура промислового виробництва, що склалася в

Україні, пов'язана з розвитком енергетичної,

Гірничо-металургійної, вугледобувної, хімічної та машинобудівної

Промисловості і характеризується інтенсивним споживанням енергії,

Сировинних, водних і земельних ресурсів, а також збільшенням

Навантаження на довкілля. В Україні в 1996 році було викинуто в

Атмосферу близько 6,34 млн. Тонн забруднюючих речовин, в тому числі

476 млн. Тонн - зі стаціонарних джерел, 1,58 млн. Тонн - з

Пересувних. За період 1992 - 1996 рр. Загальний обсяг викиду

Забруднюючих речовин в атмосферне повітря скоротився зі

Стаціонарних джерел на 45 відсотків, з пересувних - на 12

Відсотків. Останні викидають 85 відсотків свинцю, 49 відсотків

Окису вуглецю та 31 відсоток вуглеводнів.

З галузей промисловості найбільше забруднюють атмосферу

Енергетика (32 відсотки), металургія (27 відсотків), вугільна

Промисловість (23 відсотки).

Україна займає восьме місце в світі як емітер СО2 в

Енергетичній галузі, її частка становить 2,35 відсотка

Загальносвітових викидів цієї речовини енергетикою.

12 РОСЛИННИЙ СВІТ ТА ЛІСОВІ РЕСУРСИ

Флора нижчих і вищих видів рослин України нараховує понад

25000 За спектром основних життєвих форм всі види судинних рослин

Поділяються на дерева, кущі, напівкущі, багаторічні трав'янисті

Рослини, дворічні та однорічні. Флора судинних рослин України

Налічує понад 5 тис. Видів, з них близько 250 видів офіційно

Визнані лікарськими в Україні, хоча майже 1100 видів флори України

Мають біологічно активні речовини, які мають лікувальні

Властивості, а їх сировина в світовій практиці використовується

При виготовленні лікарських препаратів.

Але тривале безконтрольне використання природних ресурсів

Багатьох цінних лікарських рослин, інтенсифікація господарського

Використання територій з наявністю лікарських рослин, несприятлива

Екологічна ситуація в зоні з високим ресурсним потенціалом після

Аварії на Чорнобильській АЕС спричинили кризовий стан ресурсів

Більшості дикорослих лікарських рослин.

На сьогодні лікарські рослини ростуть на площі, що становить

Менше 10 відсотків території України. В Україні в цілому близько

85 відсотків лікарської рослинної сировини збирається в природних

Місцезростаннях видів лікарських рослин. З кожним роком

Збільшуються площі та різноманіття культивованих лікарських

Рослин, однак їх кількість, як правило, не перевищує 15 видів.

Багато лікарських рослин неможливо вирощувати в культурі у зв'язку

Зі складністю агротехніки та рядом інших причин.

Протягом останніх 10 - 15 років видовий склад лікарських

Рослин майже не змінився, водночас обсяг заготівлі як у цілому,

Так і по окремих видах суттєво зменшується кожні 3 - 5 років,

Оскільки зменшуються природні запаси цих рослин внаслідок

Інтенсивного господарського використання земель, на яких вони

Ростуть, та заготівлі їх сировини без урахування норм та правил

Збору, що, в свою чергу, веде до виснаження ресурсів лікарських

Рослин. При цьому попит фармацевтичної промисловості України на

Сировину дикорослих лікарських рослин залишається великим.

Загальний обсяг лісокористування в Україні становить

144 млн. Куб. Метрів, у тому числі основного користування - 6,7

Млн. Куб. Метрів, що задовольняє потреби народного господарства

Лише на 25 - 27 відсотків. У зв'язку з дефіцитом деревини щорічна

Потреба в її завезенні становить 30 млн. Куб. Метрів.

Хибна практика планування екстенсивного лісокористування

Призвела до значного виснаження лісів, зниження загальної

Продуктивності їх ценозів, погіршення товарної структури

Лісосічного фонду. Так, у повоєнні роки допускалося перевищення

Розрахункової лісосіки в 1,5 - 2 рази, що спричинило зміну вікової

Структури лісів, збільшення частки похідних (до 13 відсотків) і

Менш продуктивних деревостанів. Сьогодні найбільшу площу займають

Молодняки (45,4 відсотка) і середньовікові насадження (37,7

Відсотка), достигаючі і стиглі деревостани становлять відповідно

Лише 10,1 відсотка і 6,8 відсотка, що в 1,5 - 2 рази нижче

Оптимальних значень. Інтенсифікація проміжного користування в

Останні роки призвела до того, що фактичні запаси достигаючих і

Стиглих деревостанів становлять більше половини потенційно

Можливих, а частка насаджень з низькими повнотами (0,6 - 0,3)

Досягає 24 відсотків. У зв'язку з цим під час рубок головного

Користування щороку недобирають 5 млн. Куб. Метрів деревини.

Сучасний екологічний стан лісів зумовлюється як рівнем та

Інтенсивністю антропогенного впливу, так і зростаючим техногенним

Навантаженням, що порушує природну стійкість і

Середовищно-формуючі функції лісових екосистем. Лише за останнє

Десятиріччя в Україні загинуло від промислових викидів 2,5 тис.

Гектарів лісових насаджень, радіаційного забруднення через аварію

На Чорнобильській АЕС зазнали 3,5 млн. Гектарів лісів, що потребує

Обмеження лісокористування, удосконалення системи протипожежної

Безпеки лісів. В середньому щороку виникає 3500 лісових пожеж на

Площі 4000 гектарів.

Порушення природної стійкості лісів призводить до збільшення

Вразливості насаджень. На кінець 1996 року загальна площа

Осередків шкідників і хвороб лісу становила 396,1 тис. Гектарів.