Коментарі відключені


Головним завданням на найближчу перспективу є запобігання збільшенню рівня забруднення та виснаженню природних об'єктів.

Розв'язання проблем техногенно-екологічної безпеки потребує:

· здійснення перебудови техногенного середовища, технічного переозброєння виробничого комплексу на основі впровадження новітніх наукових досягнень, енерго - і ресурсозберігаючих технологій, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів, застосування відновлюваних джерел енергії, розв'язання

проблем знешкодження і використання всіх видів відходів;

· налагодження ефективного екологічного контролю за науково-дослідними роботами із створення об'єктів штучного походження, їх проектуванням, будівництвом та функціонуванням з метою управління техногенними навантаженнями, раціональним використанням природних ресурсів і розміщенням продуктивних сил;

· проведення класифікації регіонів України за рівнями техногенно-екологічних навантажень, створення карт техногенно-екологічних навантажень;

· розробки методології визначення ступеня екологічного ризику для довкілля, обумовленого техногенними об'єктами;

· проведення досліджень з метою створення системи моделей моніторингового контролю за об'єктами спостережень у промисловості, енергетиці, будівництві, транспорті і сільському господарстві.

1) Металургійна промисловість

Виходячи зі світового досвіду та системного аналізу екологічних проблем металургійного комплексу стратегічними напрямами діяльності у цій галузі є:

· комплексна структурна перебудова галузі;

· підвищення ефективності використання сировинних та енергетичних ресурсів до світового рівня;

· зниження частки продукції, що її отримують у мартенівському виробництві, і розширення використання конверторного її виробництва;

· перехід на екологічно чисті технології в головних ланках виробничого ланцюга металургійного циклу.

Програма розв'язання екологічних проблем металургійної промисловості має передбачати:

· проведення поглибленого екологічного аудиту на всіх металургійних комплексах України;

· розроблення екологоорієнтованих критеріїв структурної перебудови металургійного комплексу України, яка б грунтувалася на результатах аудиту металургійної промисловості;

· розроблення програми першочергових заходів у металургійному комплексі з метою зменшення кількості викидів твердих часток у повітря та поліпшення якості довкілля;

· удосконалення нормативно-методичних засобів регулювання викидів забруднюючих речовин металургійної промисловості;

· розроблення та впровадження механізму узгодження рівня допустимих викидів з темпами модернізації технологій і структурної перебудови в металургійній промисловості;

· реалізацію комплексу програм з переробки та утилізації твердих відходів.

2) Хімічна та нафтохімічна промисловість

Враховуючи напрями розвитку галузі, а саме:

· удосконалення структури галузі, розроблення пріоритетних напрямів її розвитку;

· розвиток вітчизняної мінеральної сировинної бази;

· створення виробництв базових продуктів;

· впровадження наукоємних технологій, спрямоване на комплексне використання сировини, енергоресурсів та цільових продуктів, стратегічними завданнями програми є:

· розроблення та впровадження передових маловідходних та безвідходних ресурсозберігаючих технологій;

· комплексне очищення газових викидів і стічних вод з одночасною утилізацією

Вилучених продуктів та подальшою переробкою їх;

· проведення науково-технічних робіт, спрямованих на зниження аварійних ситуацій та їх запобігання на підприємствах галузі;

· розроблення та здійснення програм створення високоефективних систем очищення газових викидів та стічних вод;

· здійснення програм комплексної переробки відходів;

· здійснення програм щодо виведення з експлуатації виробництв з екологічно недосконалими технологіями в усьому технологічному циклі.

3) Нафтогазова та нафтопереробна промисловість

Для вирішення питань цієї отраслі необхідно:

· здійснити комплексну сертифікацію нафтогазових об'єктів;

· розробити заходи щодо підвищення екологічної безпеки технологічних процесів на цих об'єктах;

· внести зміни і доповнення до діючих норм технологічного проектування та експлуатації об'єктів нафтогазової та нафтопереробної промисловості з питань, що стосуються вимог екологічної безпеки та охорони довкілля;

· розробити і впровадити у виробництво технологічні програми переробки відходів і відпрацьованих нафтопродуктів з метою поліпшення екологічного стану довкілля;

· впровадити у виробництво технології щодо зменшення викидів у атмосферу летких органічних сполук;

· розробити комплексні технології очищення води та грунту від забруднення вуглеводнями;

· розробити та впровадити систему оцінки і прогнозування поширення забруднення підземних вод нафтою та нафтопродуктами;

· розробити нормативні документи щодо визначення і розрахунку шкідливих викидів з основних джерел підприємств нафтопереробної промисловості.

Також існують проблеми зовнішнього рівня, вони стосуються питань використання

Продуктів діяльності нафтопереробного та газового комплексу (бензину, дизельного пального, мазуту, газу) в інших галузях господарства і пов'язані насамперед з низькою якістю вироблюваного пального.

Для розв'язання цих проблем необхідно:

· припинити випуск нафтопродуктів, що містять сполуки свинцю;

· збільшити глибину переробки нафти шляхом будівництва на основних нафтопереробних підприємствах установок каталітичного риформінгу;

· впровадити на нафтопереробних підприємствах технологічні процеси гідроочистки дизельного та авіаційного пального з одночасним вир-ом сірки;

· розробити технології виробництва моторного пального з альтернативних видів сировинних ресурсів;

Розробити і впровадити способи і технології використання на транспорті газових та альтернативних видів пального.

4) Машинобудівна промисловість

Основою здійснення природоохоронної політики в галузі мають стати:

· істотне зменшення викидів забруднюючих речовин підприємств машинобудівного комплексу в довкілля;

· впровадження екологічно чистих технологій в усіх напрямах діяльності машинобудівного виробництва, зокрема вирішення питань утилізації і знешкодження токсичних відходів гальванічного виробництва.

5) Видобувна промисловість

Для розв'язання екологічних проблем у видобувній промисловості необхідно:

· здійснити модернізацію та технічне переозброєння підприємств галузі;

· розробити та впровадити системи запобіжного технологічного моніторингу навколишнього природного середовища на об'єктах з підвищеним екологічним ризиком;

· збільшити виробництво енергетичного вугілля в результаті скорочення видобутку коксівного вугілля;

· вдосконалити технологічні процеси мокрого збагачення вугілля з метою ефективного вилучення з нього сірки;

· розробити і впровадити технологічні процеси та обладнання для використання енергетичного потенціалу шахтного метану;

· розробити і впровадити технологічні схеми очищення та використання мінералізованих шахтних вод;

· розробити і впровадити технології та обладнання для використання відвалів

Пустої породи з метою одержання з них сировини для будівельної індустрії;

· забезпечити роздільне складування розкривних порід з метою подальшого їх

Ефективного використання для виробництва будівельних та інших видів матеріалів та продукції;

· забезпечити в найближчі роки гасіння породних відвалів, а також розвиток закладки породою відпрацьованого простору шахт;

· розробити і впровадити екологічно безпечні способи консервації шахт.